اخبار اخبار

«بازگشت

آخرین مهلت شرکت در مرحله ثبت نام تکمیل ظرفیت

به اطلاع متقاضیان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت می رساند، آخرین مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت به شرح زیر است:

کاردانی نظام جدید : 96/09/09

کاردانی به کارشناسی : 96/09/01

آزمون سراسری : 96/08/30

کارشناسی ارشد : 96/07/30

نظر