اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعيه حذف اضطراري نيمسال اول سال تحصیلی 94-93

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت انجام حذف اضطراري در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از روز شنبه مورخ 93/09/15 لغايت پنج شنبه مورخ 93/09/20 مي باشد. حذف اضطراري فقط با مراجعه حضوري خود دانشجو به آموزش گروهها و پر کردن فرم مخصوص آن، انجام خواهد شد. از دانشجویان درخواست مي شود صرفاً در روزهاي اعلام شده جهت انجام حذف اضطراري مراجعه کنند. بديهي است در تاريخي غير از تاريخ مذکور انجام حذف درس به هیچ وجه امکان پذير نخواهد بود.

دانشجويان محترم لازم است به نکات ذیل توجه کنند:

1- پر کردن فرم مربوط به حذف اضطراري و تحويل آن به آموزش گروهها (کارشناسان گروهها) به منزله حذف درس مربوطه بوده و اين فرآيند برگشت ناپذير است.

2- حذف اضطراري صرفاً براي يک درس غير عملي و غير آزمايشگاهي و با موافقت مدير محترم گروه مربوطه امکان پذير خواهد بود.

3- غيبت دانشجو در درس مربوطه نبايد از تعداد جلسات مجاز برای غیبت (از تعداد جلسات درس مربوطه) بیشتر باشد.

4- پس از اعمال حذف اضطراری درس در پورتال آموزشی، باید تعداد واحد باقيمانده برای دانشجویان ورودی سال 90 و قبل از آن حداقل 12 واحد و برای دانشجویان ورودی سال 91 و بعد از آن حداقل 14 واحد باشد.

نظر
لینک مطلب :