اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشجويان همه رشته/ گرايش هاي موسسه مي توانند از روز شنبه مورخ 92/06/23 لغايت پنج شنبه مورخ 92/06/28 از ساعت 19:00 هر روز لغایت 7:00 صبح روز بعد، جهت حذف و اضافه (غیر حضوری) به پورتال آموزشي مراجعه کنند. بعد از اتمام زمان فوق، امکان تغییر در واحد های اخذ شده  دانشجو از طریق پورتال آموزشی به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت.
قابل ذکر است که دانشجويان مي بايست جهت حذف و اضافه به صورت حضوري از روز شنبه مورخ 92/06/23 لغايت پنج شنبه مورخ 92/07/04، در زمان مقرر مطابق با جدول زمان بندي، به آموزش گروهها مراجعه کرده و فرم مخصوص حذف و اضافه را از کارشناس آموزش گروهها دريافت نمايند و ضمن مطالعه دقيق فرم، نسبت به تکميل فرم و درج نام دروس و کد گروه مورد نظر جهت حذف و اضافه اقدام نمايند. بعد از تکميل فرم، حذف و اضافه دروس مورد نظر مطابق با کد گروهي که دانشجو در فرم حذف و اضافه درج کرده است، توسط مدير محترم گروه صورت گرفته و بعد از اتمام زمان حذف و اضافه حضوري، درخواست مجدد دانشجو جهت حذف و اضافه به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نمي گيرد.

دانشجوياني که شرايط زير (شرايط فارغ التحصيلي) را دارند مي بايست جهت حذف و اضافه به صورت حضوري، فرم ادعاي فارغ التحصيلي را از آموزش گروهها دريافت و تکميل نمايند. اين دانشجويان مي بايست فرم ادعاي فارغ التحصيلي را با دقت تکميل نموده و کد گروه هاي درسي مورد نظر خود را جهت حذف و اضافه در فرم مربوطه درج نمايند. بعد از تکميل فرم، حذف و اضافه دروس مورد نظر مطابق با کد گروهي که دانشجو در فرم ادعاي فارغ التحصيلي درج کرده است، توسط مدير محترم گروه صورت گرفته و بعد از اتمام زمان حذف و اضافه حضوري، درخواست مجدد دانشجو جهت حذف و اضافه به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نمي گيرد.

شرايط فارغ التحصيلي :
1- دانشجو کمتر از 12 واحد باقيمانده داشته باشد. اين دانشجو مي بايست کل واحد هاي باقيمانده را در اين نيمسال اخذ کند. در صورت عدم اخذ تعدادي از اين واحدهاي باقيمانده در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو، آموزش کل مي تواند پس از اتمام زمان حذف و اضافه حضوری، کليه واحد هاي اخذ شده دانشجو را حذف کرده و ثبت نام دانشجو را در اين نيمسال ملغي کند.
2- دانشجو بيش از 20 واحد تا سقف 24 واحد باقيمانده داشته باشد و درس کارورزي/ کارآموزي را گذرانده باشد و درخواست اخذ بيش از 20 واحد داشته باشد. اين دانشجو مي بايست کليه واحدهاي درسي (24 واحد) را در نيمسال آخر اخذ کند و ادعاي فارغ التحصيلي نمايد. در صورت عدم اخذ کل واحدهاي باقيمانده توسط دانشجو، ، آموزش کل مي تواند بنا به صلاحديد خود پس از اتمام زمان حذف و اضافه،  واحد هاي مازاد بر 20 واحد دانشجو را حذف کند.

تبصره: در صورتي که دانشجو بيش از 20 واحد تا سقف 24 واحد باقيمانده داشته باشد و درس کارورزي/ کارآموزي را نگذرانده باشد و درخواست اخذ بيش از 20 واحد داشته باشد، نمي تواند ادعاي فارغ التحصيلي نموده و بالاتر از 20 واحد اخذ کند. محدودیت سقف واحد همزمان با کارآموزی مطابق با آیین نامه مصوب شورای آموزشی موسسه می باشد. در صورت اخذ کل واحدهاي باقيمانده توسط دانشجو، ، آموزش کل مي تواند بنا به صلاحديد خود پس از اتمام زمان حذف و اضافه،  واحد هاي مازاد بر 20 واحد دانشجو را حذف کند.

* قابل توجه است که دانشجویان می بایست جهت حذف و اضافه گروه های درسی عمومی مطابق جدول زمانبندی گروه های تخصصی خود، به دفتر مدیر محترم گروه عمومی مراجعه نمایند.

نظر
لینک مطلب :