اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه درخواست حذف موجه غیبت در امتحانات پایانی نیمسال اول 94-93

قابل توجه دانشجویان گرامی

موجه شدن غیبت در امتحان هر درس  در صورت تایید شورای آموزشی موسسه، امکان پذیر است. موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

1. حذف غیبت موجه در امتحان، فقط در صورتی امکان پذیر است که دانشجو در امتحان پایان ترم درس مربوطه شرکت نکرده و نمره صفر غیبت در امتحان، توسط اداره کل آموزش برای این درس در پورتال آموزشی ثبت شده باشد.

2. دانشجو باید حداکثر یک هفته بعد از تاریخ امتحان، ضمن مراجعه به اداره کل آموزش نسبت به تکمیل فرم درخواست حذف غیبت امتحانی اقدام کند.

3. يك هفته بعد از اتمام آخرين امتحان، درخواست دانشجو در شورای آموزشی بررسی و در صورت تایید شورای آموزشی، حذف غیبت موجه در امتحان در پورتال آموزشي  اعمال خواهد شد.

4. تمامی دانشجویان می توانند در هر نیمسال درخواست موجه شدن غیبت در امتحان یک درس را داشته باشند و در صورت نیاز به موجه شدن غیبت در امتحان بیش از یک درس، در صورتی که پس از اعمال حذف در پورتال آموزشی، تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در نیمسال جاری، کمتر از حداقل مجاز (برای دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن کمتر از 14 واحد و  برای دانشجویان ورودی 90 و قبل از آن کمتر از 12 واحد) شود، نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

نظر
لینک مطلب :