اخبار اخبار

«بازگشت

ثبت درخواست در سامانه جامع شورای بررسی موارد خاص

 با عنایت به راه اندازی سامانه جامع شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، به اطلاع دانشجویانی که با احتساب سوابق آموزشی خود تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91  و پس از قطعی شدن کلیه نمرات در نیمسال مذکور، دارای یکی از موارد خاص ذیل باشند، می رساند از تاریخ 92/05/01 ارائه هرگونه تقاضا برای رسیدگی در شورای بررسی موارد خاص استان صرفا در قالب ثبت تقاضا در سامانه مذکور قابل رسیدگی می باشد.

موارد خاص:

الف- دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

1- دارای حداقل دو ترم مشروطی (دارای معدل کمتر از 12) و با توجه به آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی بوده- درخواست بازگشت به تحصیل 

2-  اتمام سنواتی بوده - درخواست افزایش سنوات

3- قبلا از یک نیمسال مرخصی تحصیلی مجاز مطابق با آیین نامه آموزشی استفاده کرده- درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات

4- درخواست تجدید نظر نسبت به رای صادره از سوی کمیسیون موارد خاص و بازگشت به تحصیل

5- با توجه به رای قبلی صادره از سوی کمیسیون موارد خاص مبنی بر عدم مشروطی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و ارسال مدارک آموزشی به این کمیسیون جهت تصمیم گیری مجدد- درخواست ادامه تحصیل

و سایر

ب- دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

1- دارای سه ترم متوالی مشروطی و با توجه به آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی بوده - درخواست ادامه تحصیل

2- دارای چهار ترم غیرمتوالی مشروطی و با توجه به آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی بوده - درخواست ادامه تحصیل

3- قبلا از دو نیمسال مرخصی تحصیلی مجاز مطابق با آیین نامه آموزشی استفاده کرده - درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات

4- درخواست تجدید نظر نسبت به رای صادره از سوی کمیسیون موارد خاص و بازگشت به تحصیل

5- با توجه به رای قبلی صادره از سوی کمیسیون موارد خاص مبنی بر عدم مشروطی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و ارسال مدارک آموزشی به این کمیسیون جهت تصمیم گیری مجدد- درخواست ادامه تحصیل

و سایر

 دانشجویان گرامی می توانند ضمن مراجعه به  لینک جهت ثبت درخواست در سامانه اقدام نمایند.

همجنین دانشجویانی که تا قبل از تاریخ 92/05/01 ضمن مراجعه به اداره کل آموزش نسبت به تکمیل فرم های کمیسیون موارد خاص اقدام کرده اند، می بایست ضمن مراجعه به سامانه مذکور جهت ثبت درخواست اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه به سامانه و ثبت درخواست، کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

نظر