اخبار اخبار

«بازگشت

دستاوردهای پژوهشی موسسه آموزش عالی شهاب دانش

 

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی مرتبط مورخ 24 تا 28 آذرماه سال 1395 برگزار می شود.در این رویداد که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد، موسسه آموزش عالی شهاب دانش با دستاوردهایی شرکت نموده که همگی آن ها به قضاوت هیئت داوران این نمایشگاه که بر عهده وزارت علوم تحقیقات و فناوری است نشان تأیید فناورانه با استاندارد بین المللی را دریافت نموده است.

نشان تأیید فناورانه ارائه شده توسط ناسا که به عنوان شاخص تأیید محصولات این نمایشگاه است از TRL1  تا TRL9طبق جدول زیر تعریف شده است.

برای آشنایی بیشتر با محصولات فناورانه موسسه آموزش عالی شهاب دانش ارائه شده در این نمایشگاه کلیک نمایید.

 

TRLدریافت شده هریک از این محصولات برای حضور در نمایشگاه پژوهش و فناوری کشور در جدول زیر آمده است.

 

 

 

نظر