اخبار اخبار

«بازگشت

زمان تحویل و دفاع از پروژه اساتید رشته علمی کاربردی معماری

زمان تحویل و دفاع از پروژه اساتید رشته علمی کاربردی معماری

نام استاد محترم

زمان دفاع

ساعت

داور محترم

داور محترم

سرکار خانم مهندس زجاجی

95/06/20

14

جناب آقای مهندس صیرفیان

 سرکار خانم مهندس اسماعیلیان

سرکار خانم مهندس بیات

95/06/20

9

جناب آقای دکتر امیرحسینی

سرکار خانم مهندس کوچک خان

جناب آقای مهندس یوسفعلی

95/06/20

14

جناب آقای مهندس صیرفیان

سرکار خانم مهندس اسماعیلیان

جناب آقای مهندس صیرفیان پور

95/06/21

9

سرکار خانم مهندس بیات

جناب آقای مهندس معصومی

سرکار خانم مهندس کوچک خان

95/06/21

14

جناب آقای مهندس معصومی

 سرکار خانم مهندس مقدسی

جناب آقای دکتر امیر حسینی

95/06/23

14

سرکار خانم مهندس نجفی

سرکار خانم مهندس آزادیان

جناب آقای مهندس معصومی

95/06/23

14

سرکار خانم مهندس نجفی

سرکار خانم مهندس آزادیان

جناب آقای مهندس خداپرست

95/06/24

14

جناب آقای مهندس صیرفیان

 سرکار خانم مهندس نجفی

جناب آقای دکتر حمزه نژاد

95/06/24

14

جناب آقای مهندس صیرفیان

 سرکار خانم مهندس مقدسی

سرکار خانم مهندس ابراهیمی

95/06/24

14

سرکار خانم مهندس بیات

جناب آقای مهندس معصومی

سرکار خانم مهندس نجفی

95/06/25

9

 سرکار خانم مهندس اسماعیلیان

 سرکار خانم مهندس مقدسی

سرکار خانم مهندس صالحی

95/06/25

9

سرکار خانم مهندس بیات

جناب آقای مهندس معصومی

سرکار خانم مهندس چیتگرها

95/06/25

9

سرکار خانم مهندس بیات

جناب آقای مهندس معصومی


نظر