اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه و جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

مطابق با مصوبه شورای آموزشی امکان انتخاب واحد اینترنتی از طریق پورتال آموزشی برای کلیه دانشجویان در بازه حذف و اضافه (مطابق با تقویم آموزشی) در کلیه ساعات شبانه روز وجود خواهد داشت. بعد از اتمام زمان فوق، امکان تغییر در واحد های اخذ شده، توسط شخص دانشجو از طریق پورتال آموزشی به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، دانشجويان مي بايست جهت حذف و اضافه حضوري از روز شنبه مورخ 95/06/27 لغايت پنجشنبه مورخ 95/07/01، در زمان مقرر مطابق با جدول زمان بندي، به اداره خدمات آموزشی مراجعه کرده و فرم مخصوص حذف و اضافه را از کارشناس رشته خود دريافت نمايند و ضمن مطالعه دقيق فرم، نسبت به تکميل فرم و درج نام دروس و کد گروه مورد نظر جهت حذف و اضافه اقدام نمايند. بعد از تکميل فرم، حذف و اضافه دروس مورد نظر مطابق با کد گروهي که دانشجو در فرم حذف و اضافه درج کرده است، توسط مدير محترم گروه صورت گرفته و پس از اتمام زمان حذف و اضافه حضوري، درخواست مجدد دانشجو جهت حذف و اضافه به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نمي گيرد.

دانشجویانی که در جدول زمانبندی حذف و اضافه، شیوه غیرحضوری برای آنها تعیین شده است می باییست اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری را مطالعه نمایند.

دانشجوياني که شرايط زير (شرايط فارغ التحصيلي) را دارند مي بايست جهت حذف و اضافه به صورت حضوري، فرم تعهد ادعاي فارغ التحصيلي را از اداره خدمات آموزشی دريافت و تکميل نمايند. اين دانشجويان مي بايست فرم تعهد ادعاي فارغ التحصيلي را با دقت تکميل نموده و کد گروه هاي درسي مورد نظر خود را جهت حذف و اضافه در فرم مربوطه درج نمايند. بعد از تکميل فرم، حذف و اضافه دروس مورد نظر مطابق با کد گروهي که دانشجو در فرم ادعاي فارغ التحصيلي درج کرده است، توسط مدير محترم گروه صورت گرفته و پس از اتمام زمان حذف و اضافه حضوري، درخواست مجدد دانشجو جهت حذف و اضافه به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نمي گيرد.

شرايط فارغ التحصيلي :

1- دانشجویی که کمتر از 12 واحد باقيمانده داشته باشد. اين دانشجو مي بايست کل واحد هاي باقيمانده را در اين نيمسال اخذ کند و ادعاي فارغ التحصيلي نمايد . در صورت عدم اخذ تعدادي از اين واحدهاي باقيمانده در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو، اداره کل آموزش مي تواند پس از اتمام زمان حذف و اضافه حضوری، کليه واحد هاي اخذ شده دانشجو را حذف کرده و ثبت نام دانشجو را در اين نيمسال ملغي کند.

2- دانشجو بيش از 20 واحد تا سقف 24 واحد باقيمانده داشته باشد. اين دانشجو مي بايست کليه واحدهاي درسي (24 واحد) را در نيمسال آخر اخذ کند و ادعاي فارغ التحصيلي نمايد. در صورت عدم اخذ کل واحدهاي باقيمانده توسط دانشجو، اداره کل آموزش مي تواند بنا به صلاحديد خود و مطابق با نظر مدیر گروه پس از اتمام زمان حذف و اضافه، واحد هاي مازاد بر 20 واحد دانشجو را حذف کند.

تبصره: دانشجویی که بیش از 24 واحد باقیمانده داشته باشد، به هیچ عنوان شرایط فارغ التحصیلی نداشته و نمی تواند بالاتر از 20 واحد درسی اخذ نماید مگر آنکه معدل کل حداقل 17 داشته باشد.


* قابل توجه است که دانشجویان می بایست جهت حذف و اضافه گروه های درسی عمومی، به دفتر مدیر محترم گروه عمومی مراجعه نمایند.

تذکر مهم: دانشجویانی که مطابق با آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی ( اتمام سنواتی یا چند ترم مشروطی) می باشند و پورتال آموزشی ایشان توسط آموزش مسدود شده است، ابتدا می بایست جهت تکمیل فرم های مربوط به کمیسیون موارد خاص به اداره خدمات آموزشی مراجعه نمایند. پس از تکمیل فرم های کمیسیون، فرم انتخاب واحد موقت و مشروط به این دانشجویان داده می شود تا مطابق با جدول زمانبندی حذف و اضافه به مدیر گروه مربوطه مراجعه و با طی مراحل مربوط، انتخاب واحد موقت و مشروط نمایند. بدیهی است در صورتی که کمیسیون موارد خاص با ادامه تحصیل این دانشجویان مخالفت نماید، ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال جاری لغو می گردد و از ادامه تحصیل ایشان ممانعت به عمل می آید.   

اداره کل آموزش


 

نکات مهم حذف و اضافه حضوری:

1-    حذف و اضافه دانشجویان تنها در روزهای ذکر شده در جداول ذیل صورت می پذیرد.
2-    دانشجویان بایستی تنها در بازه زمانی تعیین شده برای خود مطابق رشته و سال ورودی، مراجعه نمایند.
3-    امکان حذف و اضافه برای دانشجویانی که خود هیچ واحدی اخذ نکرده اند، وجود ندارد.
4-    دانشجویان لازم است قبل از ورود به اتاق مدیر گروه مربوطه، فرم حذف و اضافه را حتماً به طور کامل تکمیل نمایند و کد گروه (و نه کد درس) مورد نظر را با رعایت دقیق همنیازی و پیشنیازی دروس، به همراه داشته باشند.
5-    دانشجویان واجد شرایط فارغ التحصیلی که قصد اخذ واحد بر خلاف روال معمول آموزش را دارند بایستی قبل از مراجعه فرم ادعای فارغ التحصیلی را نزد کارشناس گروه خود تکمیل نمایند.
6-    در زمان بندی های ذکر شده دسترسی دانشجویان برای انجام حذف و اضافه فعال بوده و دانشجویان تنها جهت انجام موارد خاص (دروس تداخلی برای فارغ التحصیلان، اخذ بیش از 20 واحد برای فارغ التحصیلان و...) نیاز به مراجعه حضوری دارند.

 

 

 

نظر