اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1397
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی نظام جدید سال 1397
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی نظام جدید سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 38 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 8