مأموریت معاونت دانشجویی مأموریت معاونت دانشجویی

مأموریت اولیه یک مؤسسه آموزش عالی با رویکرد صنعتی، آموزش صحیح برای همه علاقمندانی است که با هدف دسترسی به آینده ای بهتر و تواناتر مسیر فراگیری دانش را انتخاب کرده اند. این مهم در معاونت آموزشی مؤسسه شهاب دانش با دقت و توانایی بالا دنبال می شود.

برای افرادی که در طول تحصیل خود با مؤسسه شهاب دانش همراه هستند، علاوه بر یادگیری دروس دانشگاهی فرصت های بیشتری نیز وجود دارد که استفاده از آن از یک طرف موجب افزایش روحیه انگیزه و شوق دانش آموخته می شود و از طرف دیگر توانی فراتر از دروس دانشگاهی بدست می آید. این پیامد مهم لایه عمیق تری از مسئولیت ها برای مؤسسه ایجاد می کند که در قالب مأموریت اصلی معاونت دانشجویی خلاصه می شود.

مأموریت معاونت دانشجویی که بخشی از مأموریت اصلی مؤسسه است، ایجاد بستری است که در آن نشاط و تعامل دانشجویی معنا پیدا کند. انگیزه و رغبت ها اگر هست بیشتر شود و اگر نیست بوجود آید و در نهایت منجر به این نتیجه مهم شود که دانشجویی که از این مؤسسه بیرون می آید، توانا با انگیزه و قدرتمند است و بی درنگ در بخشی از گوشه صنعت  و اقتصاد فعالیت مثبت خود را آغاز می نماید.

تحقق این مأموریت نیازمند برنامه ریزی و فراهم آوردن شرایطی است که در طول سالیان تحصیل دانشجو را به  کسب انواع مهارت های فردی و اجتماعی مورد نیاز خود ترغیب کند. مهارت هایی که علاوه بر دروس دانشگاهی است و دانش آموختگان را آماده ورود مؤثر به عرصه کار و اجتماع می نماید و آن ها را به تنهایی قادر می سازد که در مسیر توسعه گام برداشته و با قبول مسئولیت ها خود منشاء حرکت های بعدی باشند.

این مهم  در گرو فراگیری برنامه های کاربردی مثل فراگیری نرم افزار های روز دنیا در رشته تخصصی دانشجو، توانایی انجام پژوهش، ارتباط مفید و مؤثر با صنعت است. اما ورود به این عرصه مستلزم وجود روحیه شاد و با انگیزه در دانشجو است. شرایط روحی و مهارت های مختلف فردی، مثل جرأت ورزیدن، قدرت برنامه ریزی داشتن، قدرت مقابله با بحران را داشتن، مهارت های برقراری ارتباط، مهارت های زندگی و بسیاری از شاخص هایی که یا با آموزش مستقیم بدست می آید و یا در یک گروه کاری علمی یا فرهنگی با سایر دانشجویان و اساتید شکل می گیرد. نتیجه وجود این توانایی ها در فرد است که یک دانشجو را با انگیزه و پرانرژی نشان می دهد و می بینید که  در برقراری ارتباطات مختلف اجتماعی تواناست و در برخورد با مشکلات و عبور از بحران ها، جرأت کافی، استقلال شخصیت و قدرت استفاده از دانش خود را دارد و با نرم افزارها و برنامه های  کاربری روز دنیا نیز بخوبی آشناست. بی تردید هر سازمان، صنعت و تولیدی بین دو دانش آموخته که به این مهارت ها و روحیات بالا آراسته است یا نه فرق قائل می شود. در هر شرایط اقتصادی اولین تقاضاها برای این نوع دانش آموختگان است و این گروه هستند که قادر به ایفای نقش ملی خود در جامعه هستند و مأموریت اصلی ما ایجاد بستری برای دانش آموخته توانا و با انگیزه است.

در مسیر اجرای این مأموریت مهم برنامه ریزی شده و برای کمی سازی آن شاخص هایی تعریف شده که تحقق آن ها خود بخود تأمین کننده آن هدف اصلی است.