ارتباط مستقیم ارتباط مستقیم

دانشجویان عزیز

از طریق آدرس ایمیل زیر می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیما برای معاونت دانشجویی ارسال نمایید

 

stud@shahabdanesh.ac.ir