شورای فرهنگی شورای فرهنگی

 

 

شورای فرهنگی 

            شورای فرهنگی موسسه عالیترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی می باشد. دبیرخانه این شورا در مدیریت امور فرهنگی بوده و آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ارتقاء سطح فرهنگی موسسه می باشد.