مدیر گروه مدیر گروه

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و : IT

جناب آقای مهندس سید علی صحفی

 

تحصیلات

کارشناسی -دانشگاه شهید باهنر کرمان - علوم کامپیوتر -شهریور ماه 1386

کارشناسی ارشد - دانشگاه قم -مهندسی ITگرایش تجارت الکترونیک –اسفندماه 1388

دانشجوی دکتری مهندسیIT(تجارت الکترونیک)-دانشگاه قم- از سال 1393 تاکنون

 

برنامه زمانی حضور آقای مهندس صحفی سمت در موسسه: مدیر گروه کامپیوتر نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96
یکشنبه 9:15 تا 11:15 11:15 تا 12:45 13:00 تا 13:30 13:45 تا 15:15
مراجعه دانشجویی شی گرا نهار و استراحت شی گرا
دفتر مدیر گروه کلاس   کلاس
دوشنبه 8:15 تا 11:15 11:15 تا 13:15 13:30 تا 14:30  
MIS روش پژوهش مراجعه دانشجویی  
کلاس کلاس دفتر مدیر گروه  
چهارشنبه 10:00 تا 11:00 11:00 تا 13:00 13:00 تا 13:30 13:30 تا 14:30
انجام امور آموزشی مراجعه دانشجویی نهار و استراحت انجام امور آموزشی
دفتر مدیر گروه دفتر مدیر گروه   دفتر مدیر گروه
پنجشنبه 8:15 تا 11:15 11:15 تا 13:00 13:00 تا 13:30 13:30 تا 14:30
هوش مصنوعی مراجعه دانشجویی نهار و استراحت انجام امور آموزشی
کلاس دفتر مدیر گروه   دفتر مدیر گروه

 

آدرس ایمیل: sohofi.univ@gmail.com

تلفن داخلی:163

زمینه‌های فعالیت

تجارت الکترونیک -سیستم‌های پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فروش و بازاریابی الکترونیکی، داده‌کاوی

مشاوره -مشاوره فناوری اطلاعات، مشاوره تبلیغات و بازاریابی

مدیریت -مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه