مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

   جناب آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شهریور 1386

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دی 1388

دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب (هیدرولیک)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهر 1393

آدرس پست الكترونيكي:

karimaee.mojtaba@gmail.com

شماره تماس:

داخلی 169

 

برنامه حضور دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی (مدیر گروه مهندسی عمران )
  نیمسال اول 96-95

شنبه

 

مراجعه دانشجویی و انجام امور گروه

 

هیدرولیک و آزمایشگاه

 

9 ~ 12

13:15 ~ 17:15

یکشنبه

اصول مهندسی سد

مراجعه دانشجویی
و انجام امور گروه

هیدرولوژی مهندسی

 

مراجعه دانشجویی و انجام امور گروه- جلسه شورای گروه

مکانیک سیالات

8:15 ~ 10:15

 10:15 ~ 11:15

11:15 ~ 13:15

 

14 ~ 15:15

15:15 ~ 18:15

چهارشنبه

 

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد و انجام امور گروه

 

جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

9 ~ 12

13 ~ 16

پنج شنبه

هیدرولیک محاسباتی

مراجعه دانشجویی و انجام امور گروه

 

مراجعه دانشجویی و انجام امور گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:15 ~ 11:15

11:15 ~ 12

13 ~ 15:15

 

Email:    Karimaee.mojtaba@gmail.com