مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

   جناب آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شهریور 1386

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دی 1388

دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب (هیدرولیک)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهر 1393

آدرس پست الكترونيكي:

karimaee.mojtaba@gmail.com

شماره تماس:

داخلی 169

برنامه حضور آقای دکتر کریمائی