اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل اخذ مدرک

آدرس پست الکترونیکی

مجید رمضانی

استادیار

دکتری مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

ramezani.m.t@gmail.com

 

 

 

 

مصطفی طهماسبی استادیار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه