اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل اخذ مدرک

آدرس پست الکترونیکی

رزومه

مجید رمضانی

استادیار

دکتری مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

ramezani.m.t@gmail.com

رزومه آقای دکتر مجید رمضانی

مصطفی طهماسبی استادیار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه Tahmaseb12@gmail.com رزومه آقای دکتر مصطفی طهماسبی