مقطع-رشته ها مقطع-رشته ها

کارشناسی ارشد (از طريق کنکور کارشناسی ارشد):
1. مهندسي عمران - سازه

2. مهندسی عمران- زلزله

3. مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسی پيوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):
1. مهندسي عمران 

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):
مهندسي تكنولوژي عمران - عمران


کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
کارهای عمومی ساختمان