مقطع-رشته ها مقطع-رشته ها

کارشناسی ارشد:
1: حسابداری

کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):
1: علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1: حسابداري بازرگاني -حسابداري

کاردانی ناپیوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):
1:  حسابداری(گرایش مالیاتی)

کارشناسی پیوسته حسابداری (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1: حسابداری(گرایش مالیاتی)