اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی:

 

 

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي  و رتبه دانشگاهي /دانشگاه محل اخذ مدرک

آدرس پست الكترونيك

رزومه

علی محمد کردی

کارشناس ارشد حسابداری/

دانشگاه قم

a_kordi_64@yahoo.com

 

حسن نعمتی

کارشناس ارشد حسابداری/

دانشگاه شهید بهشتی

nemati.hasan@gmail.com

 

مجتبی اخلاقی

کارشناس ارشد اقتصاد/

دانشگاه مازندران

akhlaghimojtaba@gmail.com    
محمد سیرانی

دکتری حسابداری/

دانشگاه تهران

msayrani@gmail.com رزومه آقای دکتر محمد سیرانی
شبنم فضلی آق قلعه دکتری حسابداری/ دانشگاه ملی مالزی SH.Fazli64@yahoo.com رزومه خانم شبنم فضلی