درخواست شناسه درخواست شناسه

دانشجویان گرامی جهت دریافت شناسه کاربری استفاده از اینترنت در محیط موسسه، می توانند به کارشناسان سایت در سایت های عمومی موسسه مراجعه نمایند. همچنین در صورت مواجهه با مشکل در استفاده از هر یک از سامانه های موسسه، می توانند به کارشناسان سایت مراجعه نموده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

شماره تلفن داخلی سایت موسسه: 302