پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمايشگاه اندازه‌گيري الكتريكي

هدف از آزمايشگاه اندازه‌ گيري الكتريكي

آموزش اصولی و صحیح  نحوه کار با  انواع مختلف دستگاه هاي اندازه گيري جهت تعیین پارامتر های مختلف در مدارات الکتریکی  می باشد

برخی از تجهیزات آزمايشگاه اندازه‌گيري الكتريكي عبارتند از:

1-سیستم کامپیوتر

2-دستگاه اسیلوسکوپ

3- دستگاه فانکشن ژنراتور

4- دستگاه منبع تغذیه مستقیم

5- مولتی متر

6- قطعات مختلف الکترونیکی

برخی ازسرفصل های آموزشی در آزمايشگاه اندازه گیری  به شرح زیر می باشد:

1- معرفی خطا در اندازه گیری، نحوه ی محاسبه ی خطای نسبی، خطای مطلق و میزان خطای قابل قبول در اندازه گیری

2- معرفی سری مختلف مقاومت ها ( E24و E12)، رنگ مقاومت ها، نحوه ی خواندن مقدار مقاومت از روی رنگ، اندازه گیری مقدار مقاومت توسط مولتی متر و مفهوم تلرانس

3- آموزش نحوه ی خواندن خازن ها و سلف ها و تعیین مقادیر دقیق آنها بوسیله ی LCمتر، مولتی متر ویا تعيين مقدار آنها به روش اندازه گيري ولتاژ و جريان

4- آموزش نحوه کار با دستگاه اسيلوسكوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور و LC متر

5- بررسي عملی قوانین KVL وKCL  و محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

6- بررسي عملی قوانین تقسیم  ولتاژ و جريان و نحوه ی اندازه گیری  این پارامتر ها بصورت عملی توسط  مولتی متر

7- اندازه گیری اختلاف فاز توسط اسیلوسکوپ و نحوی اندازه گیری اختلاف فاز توسط منحنی لیساژور XY

8- اندازه گیری فرکانس، زمان تناوب و دامنه ی ولتاژ سینوسی ، مربعی و مثلثی توسط اسیلوسکوپ

9- اندازه گیری انرژی ذخیره شده در سلف و خازن بصورت عملی، مقایسه با مقادیر تئوری و محاسبه ی خطا

10- بررسي عملی قضيه جمع آثار محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

11- بررسي عملی قضيه مدار معادل تونن و نورتن محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

12- بررسی عملی قضیه انتقال توان ماکزیمم و محاسبه ی توان المان های مختلف توسط مولتی متر و وات متر

13- بررسی عملی آزمایش اندازه گیری مقاومت داخلی منبع و...

14- شبیه سازی مدارات توسط نرم افزار Multisim،Proteus  و... و اندازه گیری پارامتر های مختلف الکتریکی