پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه بتن و خاک

هدف از آزمایشگاه بتن و خاک

آشنایی با مصالح  تشکیل دهنده بتن و سایر مصالح ساختمانی و شرایط و پارامترهای موثر در تعیین کیفیت آنها، طرح اختلاط بتن و انجام آزمایش های استاندارد روی بتن تازه و سخت شده می باشد.

برخی از تجهیزات آزمایشگاه بتن و خاک عبارتند از:

1- دستگاه آزمایش برش مستقیم، تحکیم، تک محوری، CBR، نفوذپزیری ثابت و متغیر

2- تجهیزات آزمایشات تراکم، دانسیته صحرایی، دانه بندی، هیدرومتری، ارزش ماسه ای و ...

3- دستگاه جک بتن شکن دیجیتال جهت تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنی

4- اون دیجیتال جهت تعیین آزمایش های مربوط به تعیین درصد رطوبت

5- میز ارشمیدس جهت تعیین دانسیته

6- ست کامل آزمایش اسلامپ

7- وسایل و تجهیزات جانبی مانند دماسنج، ترازوها با دقت و ظرفیت متفاوت، حوضچه عمل آوری نمونه ها، انواع قالب ها، ظروف نمونه گیری، میکسر بتن، مصالح و ...

برخی از سرفصل های آموزشی  درآزمایشگاه بتن و خاک به شرح زیر می باشد:

1- آزمایشات تعیین حد خمیری، انقباض و روانی

2- آزمایشات هم ارز ماسه، تعیین دانسیته صحرایی

3- آزمایشات  برش مستقیم، تحکیم، تک محوری، CBR، نفوذپزیری ثابت و متغیر

4- آزمایشات مربوط به سنگدانه ها نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، جذب آب و ...

5- آزمایشات مربوط به سیمان نظیر گیرش و ملات نرمال و ...

6- آزمایشات مربوط به طرح اختلاط و بتن تازه نظیر طرح اختلاط، اسلامپ، عمل آوری و ...

7- آزمایشات مربوط به بتن سخت شده نظیر تعیین مقاومت فشاری