پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت

هدف آزمایشگاه حفاظت

 سیستم های قدرت انجام آزمون‌هاي لازم بر روي رله‌هاي حفاظتي براساس استاندارد IEC 60255و محصولات جانبي مرتبط همچون ترانس‌هاي جريان و ولتاژ  و توانایی انجام آزمون‌هاي عملكردي و تعيين دقت براي رله‌ها اوليه و ثانويه يك يا چند كميتي مي‌باشد.

برخی تجهیزات آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت عبارتند از:

1- سیستم کامپیوتر

2- دستگاه تست رله              

3- رله مولتی فانکشن(دیستانس و حفاظت موتور)        

4- رله دیفرانسیل

5- ترانسفورماتور جریان

6- ترانسفورماتور ولتاژ 

7- اتوترانسفورماتور سه فاز و تکفاز        

8 -  مولتی متر

برخی از  سرفصل های آموزشی  آزمايشگاه حفاظت سیسم های قدرت به شرح زیر می باشد:

1– اندازه گیری جریان تحریک و بدست آوردن منحی اشباع C.T 

2– آزمایش پلاریته (قطبیت) C.T

3– آزمایش مقاومت عایقی C.T

4- اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه C.T 

5- اندازه گیری ولتاژ مدار باز C.T

6– اندازه گیری نسبت تبدیل V.T 

7– اندازه گیری امپدانس و جریان مغناطیس کننده V.T

8– اندازه گیری مقاومت سیم پیچ V.T

9– آزمایش مقاومت عایقی ترانسفورماتور ولتاژ V.T

10- آزمایش فیلتر مولفه منفی

11– آزمایش فیلتر مولفه صفر   

12– تست عملکرد حفاظت اورکارنت رله دیستانس        

13- تست حفاظت ارت فالت رله دیستانس        

14– تست عملکرد رله دیفرانسیل