پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمايشگاه سیستم های کنترل خطی

هدف از آزمایشگاه کنترل خطی

شبیه سازی سیستم ها و بررسی پاسخ آنها در حوزه زمان و فرکانسو همچنین طراحی کنترل کننده بگونه ای که مطلوب های موردنظر را فراهم آورد می باشد. بنابراین لازم است دانشجویان با نرم افزار متلب و دستورات کاربردی این نرم افزار در سیستم های کنترل خطی آشنایی داشته باشند. در این آزمایشگاه با استفاده از قسمت های سیمولینک و ام-فایل نرم افزار متلب، سیستم های موجود در دستور کار شبیه سازی می شود و خروجی آنها به ازای ورودی هایی مانند پله، شیب و ... در شرایط متفاوت، تحلیل و بررسی می گردد.

برخی از  سرفصل های آموزشی در آزمايشگاه  کنترل خطی انجام به شرح زیر می باشد :

1- بررسی و تحلیل پاسخ های گذرا و ماندگار سیستم های مرتبه ی اول و دوم

2-بررسی اثر فیدبک در سیستم ( به هنگام ورود ورودی مرجع و نویز بطور همزمان و یا هریک بصورت جدا)

3- تحلیل و بررسی پایداری سیستم ها با استفاده  از روش های :

الف) مکان هندسی ریشه ها

ب)  نمودار نایکوئیست

ج) دیاگرام بود

4- طراحی کنترل کننده های ذکر شده در زیر و اعمال آن بر روی سیستم

الف) تناسبی (P)

ب) تناسبی-انتگرالی (PI)

ج) تناسبی-مشتقی (PD)

د) تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID)