پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

هدف از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

بررسی عملکرد ماشین های الکتریکی دوار و ساکن شامل انواع الکتروموتورها و مولد های AC  و DC و همچنین ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز می باشد.

برخی ازتجهیزات آزمایشگاه ماشین های الکتریکی عبارتند از:

1- ست آموزشی مایشنDC 

2- ست آموزشی ماشین AC  رتورقفس سنجابی

3- ست آموزشی ماشین AC  رتورسیم بندی شده

4- ست آموزشی ماشین سنکرون

5- ست آموزشی ترانسفورماتور تکفاز

6- ست آموزشی ترانسفورماتور سه فاز

7- سیستم کامپیوتر جهت شبیه سازی و رسم منحنی های مربوطه

برخی ازسرفصل های آموزشی در آزمایشگاه ماشین های الکتریکی به شرح زیر می باشد:

1- بررسي عملکرد انواع  ماشين های الکتریکی  DC تحریک مستفل، سري، شنت، كمپوند بلند و كوتاه، اضافي و نقصاني  در حالت مولدی و موتوری و رسم منحنی های مربوطه

2- بررسی عملکرد ماشین های سنکرون در حالت ژنراتوری و موتوری و ترسیم منحنی های مربوطه

3- بررسی عملکرد موتور های القایی رتور قفسی و رتور سیم بندی شده و مقایسه عملکرد آنها

4- انجام آزمایش های های DC ، بی باری و رتور قفل شده برای بدست آوردن  پارامترهای موتورهای القایی سه فاز

5- بررسی عملکرد و نحوه راه اندازی موتورهای القایی تکفاز به روش های مختلف

6- بررسي عملکرد ترانسفورماتور های  تك فاز شامل به دست آوردن نسبت تبدیل ترانسفورماتور در حالت بي باري، تعیین  پلاريته ترانسفورماتور، بررسي عملکرد و مشخصات ترانس در حالت بی باری و بارداری و...

7- بررسی ساختمانی و عملکرد ترانسفورماتور های سه فاز شامل اتصالات الکتریکی، تعیین گروه برداری، عملکرد ترانسفورماتورهای سه فاز در حالت بارداری و بی باری و...