پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه مدار های مجتمع خطی

هدف از آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی

در ابتدا نمونه ای از  مدارات منابع جریان را ارزیابی کرده و سپس با معرفی تقویت کننده عملیاتی مشخصات آن بیان شده و به اندازه گیری دقیق این مشخصات خواهیم پرداخت. در ادامه نیز  به کاربرد خطی و غیر خطی تقویت کننده های عملیاتی اشاره خواهد شد ودر نهایت از آپ امپ در مبدل های دیجیتال به آنالوگ و ساخت و طراحی یک نمونه ژیراتور استفاده خواهد شد.

برخی از تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه عبارتند از:

1- فانکشن ژنراتور AF

2- اسیلوسکوپ آنالوگ

3- اسیلوسکوپ آنالوگ- دیجیتال

4- مولتی متر دیجیتالی

5- منبع تغذیه

6 –کامپیوتر و استفاده از نرم افزار شبیه سازی

برخی از سر فصل های آزمایشگاه مدار های مجتمع خطی به شرح زیر می باشد:

1- بررسی منابع جریان در مدارات الکترونیکی

2- بررسی مشخصات یک نمونه تقویت کننده عملیاتی واندازه گیری دقیق آنها.

3- بررسی مدرات وارونگر و غیر وارونگر

4- بررسی مدارات جمع کننده و تفرق کننده

5- بررسی مدارات مشتق گیر و انتگرال گیر

6- بررسی مدارات یکسوساز و برش دهنده

7- بررسی منابع ولتاژ تثبیت شده

8- بررسی مدارات لگاریتم گیر و آنتی لگاریتم گیر

9- بررسی مبدل های دیجیتال به آنالوگ

10- بررسی مدار ژیراتور و....