پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

هدف از آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

بررسی عملکرد سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی می باشد، بطوریکه در این سیستم ها انتقال حرکت و قدرت از طریق روغن یا باد در مقیاسهای کوچک و آزمایشگاهی بررسی میشود.

 برخی از تجهیزات آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک عبارتند از:

1- ست آموزشی هیدرولیک

2- ست آموزشی پنوماتیک

3- الکتروموتور و پمپ هیدرولیکی برای ایجاد فشار در ست های آموزشی هیدرولیک.

4- کمپروسور هوا با تولید فشار لازم برای ست های آموزشی پنوماتیک.

برخی از سرفصل های آموزشی در آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک به شرح زیر است:

1- بررسي عملکرد الکتروموتور وپمپ هیدرولیک و طریقه اتصال آن دو به هم وایجاد فشار.

2- بررسی عملکرد کمپروسور هوا وتولیدهوای فشرده.

3- تنظیم و تحلیل فشار قبل از ورود به مدار، بعداز ورود وهمچنین در نقاط مختلف یک مدار هیدرولیکی و پنوماتیکی.

4- انجام آزمایش کنترل یک یا چند سیلندر (جک) دوکاره با شیردستی، هم هیدرولیک وهم پنوماتیک.

5- انجام آزمایش کنترل یک یا چند سیلندر (جک) دوکاره با شیر یک سر برقی ودوسر برقی، هم هیدرولیک وهم پنوماتیک. بطوریکه در شیر یک سربرقی، حرکت رفت سیلندر با کلید استارت وبرگشت فنری ودر شیر دو سر برقی، رفت و برگشت با دکمه استارت انجام گیرد.

6- بررسی عملکرد سنسور در مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک، بطوریکه در حالت اول آزمایش، حرکت رفت بااستارت و برگشت باسنسور و درحالت دوم آزمایش، حرکت رفت و برگشت پیستون با سنسور انجام گیرد.

7- بررسی عملکرد میکروسوییچ درهیدرولیک وپنوماتیک. بطوریکه بعدازحرکت پیستون توسط شیر برقی و برخورد به زبانه میکروسوییچ برق مدار قطع گشته و پیستون می ایستد.