پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه تخصصی ترانسفورماتور

هدف از کارگاه تخصصی ترانسفورماتور

 آشنایی عملی دانشجویان با ساختمان و عملکرد انواع ترانسفورماتور های تغذیه،توزیع، فوق توزیع و انتقال می باشد.

برخی از تجهیزات کارگاه ترانسفورماتور عبارتند از:

1- ترانسفورماتور توزیع 20 کیلو ولت  با توان نامی 50 کیلو ولت آمپر

2- انواع ترانسفورماتور های تغذیه

3- اتوترانسفوماتور سه فاز با جریان 17 آمپر

4- تپ چنجر های آفلاین سه پله و پنج پله

5- انواع وسایل حفاظتی ترانسفورماتورها (ترمومترها و رله ها)

6- بوبین پیچ و کلاف پیچ

7- انواع هادی های مورد استفاده در ترانسفورماتورها

8- انواع تجهیزات به کار رفته در ترانسفورماتورها (هسته، قرقره، بوبین و...)

برخی از سرفصل های آموزشی کارگاه ترانسفوماتور به شرح زیر می باشد:

1- بررسی کامل ساختمان و نحوه مونتاژ انواع ترانسفورماتور های توزیع  و قدرت، شامل بررسی مدار الکتریکی، مدار مغناطیسی، عایق ها  و همچنین مخزن و متعلقات ترانسفورماتور

2- نحوه نمونه گیری روغن ترانسفورماتورها و بررسی انواع تست های مربوط به روغن ترانسفوماتور

3- بررسی ساختمان و نحوه عملکرد تپ چنجرهای آفلاین و آنلاین و همچنین نحوه انجام تست های فیزیکی و الکتریکی آنها

4- آزمایش عایقی ترانسفورماتورها

5- آزمایش نسبت تبدیل ترانسفوماتورها

6- آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفوماتورها

7- آزمایش نحوه اندازه گیری امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورها

8- آموزش عملی سیستم های حفاظتی ترانسفورماتورها شامل نحوه عملکرد ترمومتر روغن و سیم پیچ و همچنین رله های بوخهلتز، جانسون، فشارشکن و...